Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:


Наименование: КАЯ ТОЙС, ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 206552096
Седалище и адрес на управление: Гр. София УЛ, ЛАВЕЛЕ № 24
Адрес за кореспонденция: Гр. София ,УЛ, ЛАВЕЛЕ № 24/Телефон: 0889017308
E-mail: MARSELTOYS@ABV.BG/ Уебсайт: www.MARSELTOYS.BG

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg
КАЯ ТОЙС,ЕООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ осъществява
дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно
защитата на физическите лица връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви
информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от нашата фирма и
правата, които имате във връзка с тази обработка.
Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с
използването на електронния магазин ;marseltoys.bg и сключване на договори с
фирмата на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-
конкретно въз основа на следното основание: Изрично получено съгласие от Вас
като клиент; Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора, За
целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;Цели и
принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични
данни
Вие ни предоставяте във връзка с използването на електронния магазин и
сключване на договор с нас, с цел създаване на профил и предоставяне на пълна
функционалност при използването на онлайн магазина сключване и изпълнение
на договор от разстояние; индивидуализация на страна по договора; четоводни и
статистически цели; изпращане на информационен бюлетин при изразено от вас
желание, спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
ограничение на целите на обработване; съотносимост с целите на обработката и
свеждане до минимум на събираните данни ,точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и
поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност
на личните данни.
При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да
обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни
интереси:изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите,
Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи. Какви
видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество
Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на

договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е
създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки
и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки.
Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е
задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна
степен и без създаването на профил. Заключение от оценката на въздействие: Въз
основа на извършената оценка на въздействието, операцията „Регистрация на
потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба
от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за
защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с
изискванията на GDPR.Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или
партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с
търговски партньор или клиент и неговото администриране. Предвид ограничения
обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от
публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е
необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.Изпращане
на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е
администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са
заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните
,лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо
извършването на оценка на въздействието на операцията. Упражняване право на

отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е
администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация
от клиента. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни,
провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на
оценка на въздействието на операцията, Цел, за която се събират данните:
Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба и
доставка на закупените стоки. Основание за обработка на личните Ви данни – С
приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или
извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор,
между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което
основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR
Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия
профил, можете да попълните в него данни за име, фамилия, телефонен номер.
Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в
потребителския му акаунт.Основания за обработка на данните: Вие сте
предоставили изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или
повече конкретни цели – 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на регистрация в
онлайн магазина. Предоставянето на тези данни, не е задължително за регистрация
в онлайн магазина. Администраторът не събира и не обработва лични данни, които
се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход; разкриват
политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални
организации;генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние
или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. генетични и
биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния
живот или сексуалната ориентация
Срок на съхранение на личните ви данни
Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от
съществуването на профила Ви в онлайн магазин. След заличаване на профила ви,
Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши
данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който
не разкрива вашата личност.

Администраторът обработва Вашите лични данни, които сте предоставили при
извършване на поръчка без регистрация в електронния магазин, до приключване на
поръчката, освен ако сте дали своето изрично съгласие при извършване на поръчката
данните Ви да се обработват за целите на подобряване на услугата, предоставяне на
препоръчано съдържание за Вас, индивидуални условия, промоции, както и за
статистически цели.Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени
във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защита на
правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с
потребители на онлайн магазина. Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът
за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на
нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или
друго,Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по
силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да
надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до

приключване на поръчката. Администраторът съхранява личните данни на законните
представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за
спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като
този срок може да надхвърля срока на сключения договор.